Vedtægter

Vedtægter

 

Navn, hjemsted og formål :

 

§ 1.

 

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Ørnbjerg II”.

 

§ 2.

 

Foreningens hjemsted er Pandrup Kommune under Brønderslev Ret, der er foreningens værneting.

 

§ 3.

 

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, herunder specielt at påse, at den på ejendomme hvilende sommerhusdeklaration respekteres, at vedligeholdelse af veje finder sted samt at forestå oprensning af kanaler og grøfter og være forbindelses- og formidlingsled til øvrige grundejerforeninger i området og til myndighederne.

 

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

 

De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsmål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.

 

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige ordensreglement.Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3del majoritet, træder i kraft, når det er udsendt til medlemmerne. 

 

 

Medlemmerne og disses forhold til foreningen:

 

§ 4

 

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af matrikelnumrene:

2 gl, 2 gm, 2 gn, 2 go, 2 gp, 2 gq, 2 gr, 2 gs, 2 gt, 2 gu, 2 gv, 2 gx, 2 gy, 2 gz, 2 gæ, 2 gø, 2 ha, 2 hb, 2 hc, 2 hd, 2 he, 2 hf, 2hg, 2 hh, 2 hi, 2 hs, 2 ht, 2 hu, 2 gi, 2 eø, 2 fb, 2 fc, 2 fd og 2 hk, alle Kettrupgaard, Ingstrup.

 

De til enhver tid værende ejere af ovennævnte parceller er pligtige til at være medlem af grundejerforeningen.

 

 

Grundejerforeningen skal være berettiget til, med 2/3del majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer, at træffe bestemmelse om, at også ejere af parceller udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

 

§ 5.

 

Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

 

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

 

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens parcelnummer og matrikelnummer.

 

§ 6.

 

I forhold til tredjemand hæfter foreningens medlemmer pro rata for foreningens forpligtelser.

 

I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal være tilfældet med tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

 

Ovennævnte hæftelse udregnes i forhold til det kontingent, det enkelte medlem betaler.

 

Ved foreningens oprettelse betales af hvert medlem for hver parcel, han ejer, et indskud på kr. 100,00, der forfalder til betaling senest 2 måneder efter den stiftende generalforsamling.

 

Der skal ikke betales indskud ved senere salg af parceller.

 

I øvrigt betaler hvert medlem for hver parcel, han ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge inden den 01.04 ( 1. april ) for det pågældende kalenderår.

 

Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

 

Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

 

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om, inden 8 dage at berigtige restancen.

 

Alle omkostninger i forbindelsen med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancer, svarende til 1/4del ( 1 fjerdedel ) af årskontingentet .

 

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

 

 

Generalforsamlingen:

 

§ 7.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

 

§ 8.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår i Nordjylland. Den indkaldes af bestyrelsen med 30 dags varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem pr. E-mail under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Såfremt et medlem ønsker meddelelsen fremsendt pr post til privatadressen meddeles dette til kassereren.

 

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring / mail adresse.

 

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddele hvert enkelt medlem, samtidig med indkaldelsen.

 

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen v/formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 

1.     Valg af dirigent.

2.     Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3.     Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor.

4.     Rettidigt inkomne forslag.

5.     Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6.     Valg af formand for bestyrelsen.

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

8.     Valg af revisor samt revisorsuppleant.

9.     Eventuelt.

 

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

 

 

§ 9.

 

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med mindst 8 (otte) dages varsel, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4del af foreningens medlemmer, - der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke mindst 3/4del af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

 

§ 10.

 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

 

Hvert medlem har 1 (én) stemme for hver parcel, han ejer.

 

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig.

 

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand.

Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 (én) fuldmagt.

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet, jfr. Dog §§ 11 & 18.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

 

 

§ 11.

 

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3dele af de afgivne stemmer.

Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand, kan kun ændres ved eenstemmighed hos samtlige medlemmer.

 

Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

 

 

 

Bestyrelsen:

 

§ 12.

 

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer.

Formanden vælges direkte af generalforsamlingen.

 

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand.

 

I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand, indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen samt suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

 

Et bestyrelsesmedlem der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot eet medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder da i hans sted.

 

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindr end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

 

 

§ 13.

 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, - og varetager dens formål og interesser.

 

Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne giver møde.

 

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

 

 

§ 14.

 

Foreningen tegnes overfor tredjemand af den samlede bestyrelse.

 

 

Revisorer og regnskab:

 

§ 15.

 

Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Genvalg kan finde sted.

 

Revisor gennemgår mindst én gang årligt foreningens regnskab, der føres af kasseren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter han indgiver sine revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

 

 

§ 16.

 

Foreningens regnskab er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31.12.1983.

Regnskabet skal tilstilles revisoren inden den 01.04. og skal af denne være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

 

§ 17.

 

Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.

 

På kontoen kan kun hæves af kassereren.

 

 

§ 18.

 

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler og med samtykke af Pandrup Kommune. – Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. 

 

 

Særlige bestemmelser:

 

§ 19.

 

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.

I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 20. 

 

Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt. 

 

 

 

 

Ovenstående love er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling, den 30.11.1982.

 

Ændringer er vedtaget på foreningens generalforsamling den 11.maj 1991.

 

 

Astrid Pedersen Anne-Lise Mølgaard Ole H. Pedersen

Formand Kasserer Næstformand

 

 

Ændringer er vedtaget på foreningens generalforsamling den 22. maj 2009.

 

Peter Lassen Birte Nielsen Peer Vestergaard Sall

Formand Kasserer Næstformand

 

Vedtægter for

Grundejerforeningen Ørnbjerg II

 

Grundejerforeningen ØRNBJERG 2