Generalforsamlingen 2016

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Ørnbjerg II

 

 

6. maj 2016 i Den Gamle Smedie, Vråvej 287, 9760 Vrå

 

1.Valg af dirigent og referent

 

Gunnar Olesen valgt som dirigent

 

Hanne Rødbro valgt som referent

 

2.Bestyrelsens beretning

 

Formand Peter Lassen aflagde beretning med følgende overskrifter:

 

Der har været afholdt 1 bestyrelsesmøde

 

Veje – især Pernillevej trænger til reparation efter byggeri. Arbejdet hermed forventes opstartet i kommende uge.

 

Beretningen godkendes.

 

Fra formandsmøde i Jammerbugt Kommune:

 

Stort tema var vejvedligeholdelse. Vær opmærksom på Jammerbugt Kommunes Faktablad om emnet. Det overordnede er, at grundejerne har pligt til at holde vejene – også ved afledning af vand fra grundene.

 

Fra Christian Brønden:

•Opfordring til at sende billeder eller andet til hjemmesiden. (www.oernbjerg2.dk )

•Nyfors tilbyder fibernetforbindelse, hvis der er fornuftig tilslutning.

 

 

3.Regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent

 

Kasserer Hanne Hosbond fremlægger regnskab.

 

Regnskab godkendt.

 

 

4.Rettidigt indkomne forslag til dagsorden

 

Ingen

 

5.Valg

 

Peter Lassen genvælges som formand

 

Til bestyrelsen genvælges desuden:

Hanne Hosbond som næstformand

Simon Sivesgaard som kasserer

Richard Stenild som 1. Suppleant

Lise Larsen som 2. Suppleant

 

Som revisor genvælges Gunner Olesen og

Anne-Lise Mølgaard genvælges som revisorsuppleant

 

 

6.Eventuelt

 

Kjeld Rødbro orienterer om en stævning og hegnssyn vedrørende træerne Piasvej 18/Olgasvej 47.

 

Bæredygtigt fif fra Hanne Hosbond: Alger på fliser: Prøv at forstøve ren husholdningseddike på fliserne.

 

Bekymring fra Knud Erik Jensen: Der er meget trafik på Kettrup Bjergvej - og der køres al for hurtigt!

 

Mon der arrangeres sommerfest? Hanne Hautop Lund tilbyder at arrangere, hvis der melder sig en makker.

 

TAK til bestyrelsen for arbejdet i årets løb.

 

 

 

TAK til alle deltagere for endnu en hyggelig aften i dejlige rammer

 

 

Hanne Rødbro

 

 

Grundejerforeningen ØRNBJERG 2